Märkt: IT-strategier

Behöver skolan strategiska IT-planer?

Torbjörn Tenfelt skriver i Lärarnas tidning (2015-11-25) att 60% av kommunerna saknar IT-strategier för hur digitala verktyg ska användas. Tenfelt säger att ”Lärarna måste få utbildning och bättre möjligheter att ta till sig tekniken” och det håller jag till 100% med om. Kan också medge att det finns en poäng med ”Lärarnas tidnings undersökning visar också att det i de lokala strategier som finns ofta saknas skrivningar om källkritik, säkerhet och före­byggande av kränkningar för att säkerställa att eleverna använder IT på ett ansvarsfullt sätt”. Likväl som det finns säkerhetsföreskrifter för idrottens redskap och slöjdens alla maskiner kan det vara bra att fundera ut både förebyggande och åtgärdande insatser för ovan nämnda IT-områden.

Men någonstans där tycker jag att det räcker. Det finns inga ”planer” för HUR läromedel eller skönlitteratur ska användas i undervisningen. Inte heller finns det några bestämmelser för HUR redskapen i idrotten eller maskinerna på slöjden ska brukas. Det avgör LÄRAREN med hänsyn tagen till en rad faktorer, till exempel elevernas tidigare kunskaper och ålder.

När Skolverket säger att de ska dra upp nationella riktlinjer för HUR verktygen ska användas blir jag orolig. Orolig för att kommunerna kan tolka riktlinjerna på ett sådant sätt som leder till ökat detaljstyre av lärarens arbete. Detaljstyra vilka sidor/verktyg/program som får användas och inte. När och hur vissa sidor ska användas. Det förekommer redan i flera kommuner där huvudman låst vissa öppna resurser som Google Drive, Dropbox och liknande digitala lösningar. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Beslut om HUR digitala verktyg ska användas får inte överlåtas till kommunala politiker och tjänstemän.

I det stora hela är det inte så märkvärdigt… det här med digitala verktyg alltså…. det fixar vi lärare utan nationella IT-strategier!

PRATA PLANERA PROCESSA PRESENTERA

… är bara några aktiviteter som främjar lärande. Många lärare använder digitala verktyg för att underlätta och utveckla prat, planerande, processarbete och olika sorts presentationer. Några enkla exempel listas nedan för att belysa att den som i första hand ska fatta strategiska beslut om UNDERVISNINGEN är… just det… LÄRAREN:

PRATA

Kommunicera och samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare (Chatforum)
Samtala med elever och kollegor (Skype)
Utvärdera undervisningen med enkäter (Google formulär)
Fråga eleverna vad de har lärt sig under lektionen i Exit tickets (Padlet)
Använda formativ bedömning i olika responssystem (Kahoot eller Mentimeter)
Kollaborativa övningar (Answergarden)

PLANERA

Anpassa undervisningen utifrån elevernas behov (i realtid redigerbara Google dokument)
Skapa gemensamma planeringsytor (Pearltrees och Pinterest)
Planera kollaborativt (Google Dokument eller Dropbox)
Inspireras av kollegor och samarbeta (Skype, chatforum, sociala medier)
Planera lektionsunderlag, dela med sig och ta del av andras (Lektionsbanken, sociala medier)

PROCESSA

Skriva texter kollaborativt (Google dokument)
Skapa bilder (Canva)
Kombinera bilder och texter (Canva)
Redigera bilder och filmer (Canva, Moviemaker, iMovie)
Presentationer (KeyNote, Prezi)
Ljud (Soundcloud, Clyp)

PRESENTERA

Presentationer (KeyNote, Powerpoint)
Filmer, tal och flippar (Youtube, Soundcloud)
Grej of the Day (Google Maps, Google presentation)
Bilder och berättelser (Google dokument, Canva, Bloggar)

LGR 11: Kunskapssökande, kommunikation, skapande, lärande

Eleverna kan använda digitala verktyg för att kommunicera med varandra i klassrummet, till exempel att ge varandra respons på senaste matteläxan eller för att skriva ett arbete tillsammans. Det går lika bra att kommunicera med en klass 150 mil bort genom Mystery Skype. Digitala verktyg är således redskap för att kommunicera och lära tillsammans med andra. Programmen för kreativt skapande och lärande är hur många som helst. Det är upp till varje lärare att inventera vilket behov eleverna har och därefter välja ändamålsenliga lösningar. Det varken kan eller bör politiker eller tjänstemän på kommunal nivå fatta beslut om. Det ingår i LÄRARENS UPPDRAG att fundera i vilket syfte de digitala verktygen ska användas och HUR de ska användas för att främja lärande.