Märkt: Mentimeter

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text. Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet? Vad gör eleven? Skriv en text på 200-300 ord. Eleverna skrev riktigt bra texter med otroligt insiktsfulla tankar. Syftet uppnått. Eleverna tänkte till om hur andra gör för att lära och om de själva använder sig av liknande strategier. Jag kategoriserade elevernas tankar så att vi kan återvända till dessa strategier vid utvalda tillfällen under nästa termin. Ett urval av elevsvar:

DELTAR AKTIVT

Man ser i elevens ansikte att den hänger med. Det syns i ögonen. Eleven deltar i alla typer av uppgifter. Eleven gör det vi ska göra. Eleven räcker upp handen och visar att den vill delta. Eleven svarar på frågor.

STÄLLER FRÅGOR

Eleven ställer många frågor och vill veta saker. Eleven frågor också om hjälp.

LYSSNAR

Eleven lyssnar på vad som sägs i klassrummet. Lyssnar på både elever och läraren.

AMBITIÖS – GÖR SITT BÄSTA

Eleven lägger ner mycket tid på alla sorters uppgifter. Det syns tydligt då eleven ofta skriver dubbelt så mycket som andra.

FOKUS

Eleven låter inget annat störa, t ex mobil, Snapchat eller andra program på datorn. Eleven fokuserar och koncentrerar sig bara på sig själv och på uppgiften.

TROR PÅ SIG SJÄLV

Eleven har bra självförtroende och är säker på att det ska gå bra.

POSITIV ATTITYD – SER TILL ATT HA ROLIGT

Eleven väljer att ha en positiv inställning till det som ska göras och försöker hitta det roliga eller intressanta i alla uppgifter.

Uppföljning

Jag ställde följdfrågan Hur många av strategierna är kopplat till om man har fallenhet för något eller inte? Eleverna svarade blixtsnabbt Inga. På följdfrågan vilka som har möjlighet att använda sig av strategierna svarade de naturligtvis alla. Eleverna funderade på i vilken grad de själva använder ”framgångsstrategierna”. Eleverna svarade i Mentimeter som sammanställde klassens resultat. Fundera på i vilken grad du tycker att du själv använder dig av dessa strategier. Använd en skala 1-5, där 1 är inte alls och 5 är ofta. Resultatet:

8A

Siffran blev en ganska bra temperaturmätare för klassens aktivitet i klassrummet. Detta ska vi följa upp regelbundet. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att fokusera på det som fungerar och att det smittar av sig. Siffran är förhållandevis hög och den överensstämmer väl med hur gruppen fungerar. De är aktiva och med på de mesta. Det ska bli spännande att se om siffran ökar och hur andra lärare upplever gruppen under nästa termin. Fortsättning följer…

Det kan också vara ett stöd för läraren att fånga upp elever som graderar sig själv lågt. Då kan läraren i ämnet tillsammans med eleven fundera på varför det är så och försöka hitta vägar att öka aktiviteten i klassrummet.